Skip to main content

Privacy statement

Website: www.werkzorgbalans.nl
WerkZorgBalans, gevestigd in Rhoon
KvK nummer: 64766187

WerkZorgBalans neemt je privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy statement staat wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen en hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of verstrekken.
WerkZorgBalans is een gespecialiseerd bureau in werk en mantelzorg. We bieden advies en coaching voor medewerkers, leidinggevenden en organisaties aan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verzamelen je persoonlijke gegevens wanneer je contact met ons opneemt, via correspondentie over gewenste dienstverlening, per telefoon en via onze website. We verzamelen slechts die gegevens die nodig zijn om je informatie te verstrekken over onze dienstverlening en om deze dienstverlening in wederzijds belang te kunnen blijven leveren.

Je gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
Het beantwoorden van de gestelde vragen
Het onderhouden van contact;
Het bieden van een caochings- of adviestraject;
Facturering;
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
WerkZorgBalans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Bankrekeningnummer
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Btw-nummer (indien van toepassing)

Gegevens die door de klant of opdrachtgever verstrekt worden
Persoonlijke gegevens anders dan contactgegevens die door klant, diens leidinggevende of opdrachtgever worden verstrekt hebben uitsluitend tot doel:
de coach inzicht te verschaffen over de doelstelling van het coachtraject;
de leidinggevende van de klant inzicht te verschaffen over het bereiken van de doelstelling(en) van het coachtraject (met inachtneming van de ethische gedragscode voor coaches);
WerkZorgBalans en de organisatie inzicht te verschaffen over de doelmatigheid van de coaching, de kwaliteit van de coach en de tevredenheid van de klant en de leidinggevende over het coachtraject.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@werkzorgbalans.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
WerkZorgBalans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
WerkZorgBalans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens voor de boekhouding bewaren we tenminste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
WerkZorgBalans verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
WerkZorgBalans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WerkZorgBalans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@werkzorgbalans.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. WerkZorgBalans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WerkZorgBalans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@werkzorgbalans.nl

Disclaimer
WerkZorgBalans is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het plaatsen van de aangepast Privacy Policy op de website is daarvoor afdoende.

 

WerkZorgBalans, gevestigd in Rhoon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je contact opnemen met:  Anjo Pluijmers-Verhagen, info@WerkZorgBalans.nl